Dzisiaj jest
 
 

Ekomel spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót
Melioracyjnych i
Ochrony Środowiska

ul. Angowicka 47
89-600 Chojnice
NIP 555-10-07-667

Kapitał zakładowy:
292 500 PLN

Centrala
Tel. (052) 397-40-51

Prezes
Tel. (052) 397-29-42

 
 

Roboty budowlane
w zakresie:


- obiekty ochrony środowiska
- kanalizacyjne
- wodociągi
- wyspiska
- oczyszczalnie
- stacje uzdatniania wody
- obiekty sportowe

 
 
Hurtownia materiałów
kanalizacyjnych:


- kanalizacje, wodociągi
- materiały budowlane
- materiały kanalizacyjne
 


Przedsiębiorstwo w formie spółki z o.o. działa od 1 lutego 1996 r., a jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Chojnicach, działającego od 1 lipca 1945 r.

Zmiana formy własności Przedsiębiorstwa nie spowodowała utraty bogatych doświadczeń załogi i kadry kierowniczej, a jedynie wzmocniła dyscyplinę organizacyjno-techniczną. Spółka dostosowuje swój profil działania do współczesnych potrzeb.

Spółka posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej.

W latach 2004 -2007 złożyło wnioski o wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

W ramach działania 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, zrealizowano następujące projekty:

1. Modernizacja parku maszynowego Spółki poprzez pozyskanie nowoczesnego sprzętu robót drogowo-budowlanych ( SPOWKP/2.3/1/22/439)

Kwota wydatków kwalifikowanych – 1 076 505,35
Kwota otrzymanego wsparcia - 538 252,67 zł.

Realizacja projektu umożliwiła przedsiębiorstwu nabycie nowoczesnego sprzętu do wykonywania robót drogowych i budowlanych, które dają możliwość prowadzenia robót w nowocześniejszej technologii. Celem realizacji projektu było osiągnięcie wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa w wyniku zastosowania innowacji procesowej i produktowej, której rezultatem jest wzrost jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie do oferty nowej usługi polegającej na wykonaniu wykopów przy bezpośrednim sąsiedztwie różnego rodzaju przeszkód. Zlecenia realizowane są
w krótszym okresie , a dzięki nabyciu nowoczesnych koparek wykopy wykonywane są z większą dokładnością. Ponadto Przedsiębiorstwo sprawniej realizuje projekty dotyczące wykonawstwa instalacji sanitarnej i wodociągowej na terenie zabudowanym.

2. Pozyskanie wyposażenia umożliwiającego realizowanie robót w technologii przewiertu horyzontalnego (SPOWKP/2.3/4/22/2149)

Kwota wydatków kwalifikowalnych 1 577 871,65 zł :
Kwota otrzymanego wsparcia 788 935,82

W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo nabyło urządzenia do prowadzenia robót
w technologii przewiertu horyzontalnego.

Przewierty sterowane to nowoczesna technologia układania w otworze wiertniczym rur wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych. Metoda ta nie wymaga dostępu do powierzchni, pod którą prowadzone jest wiercenie. Zastosowanie tej metody redukuje do minimum ingerencję w istniejące środowisko naturalne.

Celem realizacji projektu było zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty wykonywanych robót o wiercenie horyzontalne, skrócenie czasu realizacji robót dzięki zastąpieniu wykopu otwartego metodą wiercenia horyzontalnego, a także poprawę warunków BHP.

W ramach działania 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw , poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji zrealizowano projekt pod nazwą :

1. Pozyskanie innowacyjnego wyposażenia umożliwiającego bezodpadową wymianę powierzchni asfaltowej (SPOWKP/2.2.1/22/350)

Kwota wydatków kwalifikowanych – 1 685 425,00 zł:
Kwota otrzymanego wsparcia - 842 712,50 zł.

Dzięki realizacji projektu spółka pozyskała wyposażenie pozwalające na zastosowanie innowacyjnej technologii bezodpadowej wymiany powierzchni asfaltowej.

Do najważniejszych bezpośrednich rezultatów projektu należą m.in.:

1. Poszerzenie oferty przedsiębiorstwo o usługę kompleksowej wymiany (tj. zrywania i odbudowy) powierzchni asfaltowej z wykorzystaniem recyklingu,
2. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych pozyskanych urządzeń,
3. Poprawa warunków bhp w Przedsiębiorstwie.


OBECNY POTENCJAŁ WYKONAWCZY


Doświadczona kadra inżynieryjno - techniczna to:

Inżynierowie z dziedziny melioracji, inżynierii sanitarnej i mechanicznej oraz ochrony środowiska

Kadra mechaników, operatorów sprzętu ciężkiego i kierowców z odpowiednimi uprawnieniami.

Doświadczeni - układacze, monterzy, zbrojarze i betoniarze.

Przedsiębiorstwo posiada bogate wyposażenie w sprzęt do robót ziemnych i budowlanych w postaci:

Sprzętu kopiącego:

koparki koparko-ładowarki
33 szt.
osprzęt do wykopów liniowych 4 szt.
wiertnica horyzontalna (Φ 63 - 500mm)1 szt.
autocysterna1 szt.
spycharki 6 szt.
samochody ciężarowe 9 szt.

Sprzętu pomocniczego:

samochody osobowo - towarowe 23 szt.
zagęszczarki spalinowe płytowe i stopowe25 szt.
agregaty igłofiltrowe z osprzętem3 kpl.
przecinarki do asfaltu5 szt.
urządzenia do wykonywania przecisków (Φ 100 - 600 mm)3 szt.
zgrzewarki do geomembran PEHD2 szt.
zgrzewarka czołowa do rur PEHD3 szt.
metalowe szalunki do obudowy głębokich wykopów
typu "VERABOX" i "VARIO”
20 szt.
agregaty prądotwórcze, spawalnicze, piły spalinowe i inne9 szt.
recykler do asfaltu1 szt.
walec wibracyjny2 szt.Wersja do druku Do góry


 
o firmie / hurtownia / zakres prac / ekologia / kontakt /